Secretariats

Mrs. Minu Bohara

Office Secretariat

9841258035

usa_nepal007@yahoo.com

Ashok Shrestha

Sports Department Officer

9849267271

ashokshrestha2008@yahoo.com

Madan Karki

Administrative Officer

9851247249

madankarki7777@gmail.com

Hari Bhakta Khadka

Marketing/Finance Officer

9851123118